دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمد   حائری

پست الکترونیکی : m-haeri@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : م.برق-کنترل

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی برق - کنترل

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1386/07/01

محمد حائری

محل خدمت:   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استاد

^